Etikettarkiv: Årsmöte

Årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
FÖR
NÄTVERK SVERIGE-LETTLAND

Datum: 2016-04-13 kl 18.00
Plats: fiket, Butik Återbruk,
Limmared
DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän
5. Justering av röstlängd
6. Fastställande av föredragningslista
7. Föredragande av styrelsens årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för 2015
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av medlemsavgiften för 2017
12. Val av föreningsordförande och vice föreningsordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av revisor och revisorsersättare
15. Val av valberedning
16. Behandling av motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
Anmälan till adm@latnet.se eller 032578122